Vedtekter

§ 1.Navn

Stiftelsens navn er Et Tryggere Liv.

§ 2.Formål

Et tryggere Liv arbeider for bekjempe fattigdom, forhindre unødvendige liv tap, og for å skape et Et tryggere liv i et tryggere samfunn - i verdens fattigste land. Vi fokusere på tre områder med vårt utviklingsarbeid - utdanning, helse og entreprenørskap.

§ 3.Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er NOK 50 000.

§ 4.Styret

Styret er stiftelsens øverste organ, og forvaltningen av stiftelsen hører under styret.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen på annen måte, med mindre annet er fastsatt i vedtektene. Ved stemmelikhet gjelder det møteleder har stemt for.

Styret skal bestå av minimun 3 medlemmer. Styret velger selv leder (president).

Det skal føres protokoll over styret saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og styremøtets beslutninger. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen og godkjennes av styret. Protokollen skal være tilgjengelig for kontrollutvalget og valgkomiteen.

Styret må vedta årsregnskap og årsberetning innen 30. juni hvert år.

Styret skal sammensettes slik at det kan ivareta stiftelsens behov for kompetanse og mangfold.

Styrets medlemmer skal ha kompetanse innen virksomhetsstyring, herunder utøvelse av stiftelsens oppgaver, forvaltning av ressurser, utviklingsarbeid, samt andre tilhørende oppgaver, for å realisere stiftelsens formål i et langsiktig perspektiv og i samsvar med etiske normer. Styrets medlemmer skal ha et engasjement for å fremme arbeidet vårt.

Styret velger nye styremedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Ansatte i stiftelsen skal likevel ha rett til å velge 2 styremedlemmer.

Styremedlemmer tjenestegjør i 2 år, med mulighet for gjenvalg. Maksimum tjenestetid er tre perioder sammenhengende. For å sikre kontinuitet i styret gjennomføres styrevalget slik at styrets leder (president) og 3 styremedlemmer velges det ene året og de 3 øvrige styremedlemmene velges det påfølgende året.

Styremedlemmer som er valgt av de ansatte, er valgt for en periode på 1 år, med mulighet for gjenvalg.

Dersom valgkomiteen innstiller overfor styret på å avsette et styremedlem under vedkommendes valgperiode, skal styret fatte et vedtak om at vedkommende styremedlem skal avsettes, som deretter forelegges Stiftelsestilsynet for endelig avgjørelse. Styrets vedtak krever tilslutning fra minimum 6 styremedlemmer.

Ytterligere bestemmelser om styrets kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i instruks.

§ 5. Daglig leder

Styret skal tilsette en daglig leder. Et tryggere liv skal konsulteres i utvelgelsesprosessen.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Daglig leder representerer stiftelsen utad. Saker som er av uvanlig art eller av stor betydning for stiftelsen, avgjøres av styret.

Ytterligere bestemmelser om daglig leders kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i instruks.

§ 6. Kontrollutvalg

Stiftelsen skal ha et kontrollutvalg.

Kontrollutvalget består av 3 medlemmer utnevnt av styret. Valgperioden er 3 år, hvorav ett medlem er på valg hvert år.

Kontrollutvalget skal være bredt sammensatt og bestå av medlemmer med ulik kompetansebakgrunn. Ett medlem skal utnevnes fra et miljø som ivaretar givernes interesser, f. eks. stiftelsens faste givere og samarbeidspartnere. Ett medlem skal ha erfaring med bistands- eller og/eller nødhjelpsarbeid og ett medlem skal ha juridisk, økonomisk eller annen egnet forretningsmessig bakgrunn.

Kontrollutvalget skal ha myndighet til å:

a)føre tilsyn med stiftelses virksomhet

b)avgi uttalelse til styret og valgkomiteen.

c)avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen

d)velge revisor

e)fastsette styrets godtgjørelse

f)beslutte gransking

g)beslutte omdanning etter forslag fra styret

For omdanning gjelder reglene i § 10.

Kontrollutvalget er vedtaksført når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen på annen måte, og alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken. Vedtak treffes ved alminnelig flertall.

Det skal føres protokoll over kontrollutvalgets saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og kontrollutvalgets beslutninger. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen og godkjennes av kontrollutvalget. Protokollen skal være tilgjengelig for styret og valgkomiteen.

Ytterligere bestemmelser om kontrollutvalgets kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i instruks.

§ 7. Valgkomiteen

Stiftelsen skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal nominere kandidater til styret.

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Styret velger medlemmene til valgkomiteen. Medlemmene velges for en periode på 3 år av gangen med mulighet for gjenvalg 1 gang. Ett medlem av valgkomiteen er på valg hvert år. Styrets og kontrollutvalgets medlemmer kan ikke sitte i valgkomiteen.

Valgkomiteen er ansvarlig for å nominere kandidater til styret og vurdere om utredende styremedlemmer skal nomineres for gjenvalg. Valgkomiteen skal også nominere en ny kandidat når et sittende styremedlem i valgperioden vesentlig tilsidesetter sine plikter, klart viser seg uegnet eller ikke fyller lovens krav til å være styremedlem.

Valgkomiteen skal innhente nominasjoner fra miljøer innen bistand, akademia, forskning, innsamling, næringsliv, offentlige myndigheter eller andre som kan antas å ha oversikt over egnede kandidater til styret. Styret utarbeider årlig liste over hvilke organisasjoner, virksomheter og institusjoner som skal forespørres. I tillegg skal det inviteres til nominasjoner via internett eller andre offentlig tilgjengelige kommunikasjonssystemer.

Valgkomiteen skal redegjøre for styret for hvilke hensyn og kompetansekrav som er vektlagt i innstillingen av medlemmer til styret. Redegjørelsen må inneholde en oversikt over hvilke miljøer valgkomiteen har vurdert kandidater fra.

Det skal føres protokoll over valgkomiteens saksbehandling. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakerne, behandlingsmåten og komiteens beslutninger. Protokollen skal underskrives av alle de medlemmer som har deltatt i behandlingen og godkjennes av valgkomiteen. Protokollen skal være tilgjengelig for styret og kontrollutvalget.

Ytterligere bestemmelser om valgkomiteens kompetanse, ansvar og oppgaver er fastsatt i instruks.

§ 8.Årsmøte

Stiftelsen skal avholde et årsmøte som er åpent for alle og som gjøres tilgjengelig via internett eller andre offentlig tilgjengelige kommunikasjonssystemer.

Årsmøtet skal gjennomføres hvert år senest innen 30. juni. Styret skal bekjentgjøre årsmøtet senest 2 uker før møtet gjennomføres.

Formålet med årsmøtet er å skape åpenhet om stiftelsens virksomhet. På årsmøtet skal styret og generalsekretæren redegjøre for stiftelsens virksomhet siste år samt fremtidige planer. Samarbeidspartene, faddere, og andre interessenter kan gis mulighet til å gi innspill til driften.

Enhver har rett til å delta på årsmøtet etter påmelding.

§ 9.Forvaltning av stiftelsens kapital - utdeling av stiftelsens midler

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte. Stiftelsen skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut i fra risikoen ved og omfanget av stiftelsens virksomhet, samt at stiftelsen oppnår en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Styret vedtar utdelinger av stiftelsens midler.

§ 10. Omdanning / opphevelse av stiftelsen

Vedtak om omdanning fattes av kontrollutvalget etter innstilling fra styret. Styrets innstilling om omdanning må vedtas med tilslutning av minimum 6 styremedlemmer i to påfølgende møter.

Vedtak om å oppheve stiftelsen fattes av styret med 3/4 flertall i to påfølgende møter, og deretter fremlegges for godkjennelse av Stiftelsestilsynet.

Dersom stiftelsen blir opphevet, skal disponible midler tilfalle Et tryggere liv jf. § 2.

§ 11. Forholdet til stiftelsesloven

For øvrig kommer stiftelseslovens regler til anvendelse